Li Lab

Welcome to Li Lab!

li-group-nov2015crop1-sizereduced

Back row, left to right: Dr. Dustin Frost, Samuel Thomas, Shan Jiang, Zhengwei (Tony) Chen, Kellen Delaney, Qinjingwen Cao, Caitlin Keller, Ling Hao, Dr. Xuefei Zhong, Xiaofang Zhong

Middle row, left to right: Prof. Wei Wang, Yu Feng, Qing Yu, Yatao Shi, Chris Lietz, Dr. Matt Glover, Fengfei Ma, Zichuan Tian, Jill Johnson, Yang (Sheila) Liu, Dr. Chenxi Jia

Front row, left to right: Weiping Li, Jingxin Wang, Zhidan Liang, Erin Gemperline, Prof. Lingjun Li, Amanda Buchberger, Chuanzi OuYang, Xueqin Pang, Bingming Chen, Meng Xu

5234 Rennebohm Hall

777 Highland Avenue

Madison, Wisconsin 53705-2222

Lab Phone: 608.263.8314