Li Lab

Welcome to Li Lab!

Li group pic

Back row, left to right: Zhengwei, Xiangwei, Yu, Fengfei, Ngoc Viet, Caitlin, Nhu, Jingwen, Chris.

Middle row, left to right: Shengli, Yatao, Sam, Dustin, Eric, Junfeng, Zichuan, Jill, Yang, Miyang, Zihui.

Front row, left to right: Amanda, Yusi, Xiaofang, Lingjun, Kellen, Qinying, Meng Xu, Pingli, Gongyu, Xin.

5234 Rennebohm Hall

777 Highland Avenue

Madison, Wisconsin 53705-2222

Lab Phone: 608.263.8314